Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu 2022/2023

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu 2022/2023

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023

 

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.[1], zgodnie z zapisami ustawy – Prawo oświatowe[2]

 

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła 

164

2.

Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła

82

3.

Kandydat realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

30

4.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

15

5.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

10

6.

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy

6

7.

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

6

8.

Kandydat, którego jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium nie stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

4

9.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego, objęte jest opieką przez dziennego opiekuna lub nianię, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.)

1

10.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

1

11.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej innej niż szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku

1

12.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

13.

Niepełnosprawność kandydata

1

14.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

15.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

16.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

17.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

18.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów są:

 

 • w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 5 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 • w zakresie pkt 6 –  kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
 • w zakresie pkt 7 i 8 - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego; oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 • w zakresie pkt 9-11 - zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówek wskazanych w pkt 9-11 lub zaświadczenie o objęciu opieką rodzeństwa kandydata przez dziennego opiekuna lub nianię.
 • w zakresie pkt 12 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w zakresie pkt 13-16 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.);
 • w zakresie pkt 17 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w zakresie pkt 18 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

 

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 i 4 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;

 

UWAGA

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).

 

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

[1] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

[2] art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Data dodania: 2022-01-29 00:00:41
Data edycji: 2022-01-29 00:45:20
Ilość wyświetleń: 456
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook