Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu 2024/2025

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową.

Szkoły prowadza rekrutację wg kryteriów zawartych w uchwale Rady m.st. Warszawy[1] i przepisów Prawa oświatowego [2].

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych – kryteria mają różne wartości, które podajemy przy opisie każdego z nich

 1. Kandydat mieszka w dzielnicy, w której jest wybrana szkoła - 164 pkt
 2. Kandydat mieszka w Warszawie, ale w innej dzielnicy niż jest wybrana szkoła - 82 pkt
 3. Kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 30 pkt
 4. Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 15 pkt
 5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca, gdzie mieszka – 10 pkt
 6. Kandydat, którego rodzic lub opiekun prawny (albo rodzice lub opiekunowie prawni) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na jej terenie – 6 pkt
 7. Oboje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 6 pkt
  [!] Kryterium dotyczy również rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
 8. Jeden z dwojga rodziców lub opiekunów prawnych pracuje (również na podstawie umowy cywilnoprawnej), uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 4 pkt 
  [!] Kryterium nie dotyczy rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli samotnie wychowuje dziecko.
 9. Rodzeństwo kandydata chodzi do żłobka, klubu dziecięcego albo objęte jest opieką przez dziennego opiekuna lub nianię[3] - 1 pkt
 10. Rodzeństwo kandydata chodzi do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego – 1 pkt
 11. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej innej niż szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku – 1 pkt
 12. Rodzina kandydata jest wielodzietna – 1 pkt
 13. Kandydat jest niepełnosprawny – 1 pkt
 14. Jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne – 1 pkt
 15. Oboje rodziców kandydata są niepełnosprawni – 1 pkt
 16. Rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne – 1 pkt
 17. Kandydata wychowuje samotny rodzic – 1 pkt
 18. Kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 1 pkt

Jakie dokumenty są niezbędne, aby potwierdzić spełnienia kryterium:

 1. Dla pkt 1 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, że kandydat mieszka na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła.
 2. Dla pkt 2 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, że kandydat mieszka w Warszawie – na terenie innej dzielnicy, niż ta na terenie której znajduje się wybrana szkoła.
 3. Dla pkt 5 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, że dziecko mieszka w odległości do 3 km od wybranej szkoły.

[!] Uprawnienie potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji.

 1. Dla pkt 6 – do wyboru:
 • kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego – z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram), które uprawniają do przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką.
 • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego, z adnotacją urzędu skarbowego o przyjęciu zeznania,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania o dochodzie,
 • urzędowe poświadczenie odbioru, wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

[!] Uprawnienie potwierdzi na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji.

 1. Dla pkt 7 i 8 – w zależności od sytuacji:
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie szkoły lub uczelni, które potwierdza naukę rodzica lub opiekuna w trybie dziennym
 • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
 • oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 1. Dla pkt 9–11 – zaświadczenie:
 • które potwierdza, że rodzeństwo kandydata chodzi do placówek wskazanych w pkt 9–11,
 • o objęciu opieką rodzeństwa kandydata przez dziennego opiekuna lub nianię.
 1. Dla pkt 12 – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Dla pkt 13–16 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego[4].
 3. Dla pkt 17 – w zależności od sytuacji:
 • kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację
 • kopia aktu zgonu

oraz:

 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 1. Dla pkt 18 – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą[5].

Ważne informacje dodatkowe

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem[6].
 • Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.
 • Składający każde oświadczenie ma obowiązek dodać w nim klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

[1] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

[2] Art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

[3] O których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204)

[4] W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100)

[5] Zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426)

[6] Art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)

Data dodania: 2022-01-29 00:00:41
Data edycji: 2024-02-12 20:23:39
Ilość wyświetleń: 1605
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej