Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej

Procedura organizacji próby sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej w dniu 12 marca 2022r.

Próba sprawności fizycznej  do klasy 1 sportowej w dniu 12 marca 2022r. ze względu na liczeność kandydatów oraz wymogi sanitarno-epidemiologiczne odbędzie się w 2 grupach. 

 1. godz. 10.00 dziewczynki  - (wejście na halę godz. 9.45)
 2. godz. 10.45 chłopcy - (wejście na halę 10.30)

Hala - wejście główne (od ulicy Wielostronnej)

Rodzice przyprowadzają na halę dzieci na 15 min przed egzaminem. Obowiązuje zasada jedno dziecko – jeden opiekun. 

 • następuje weryfikacja dokumentów (ważne zaświadczenie lekarskie i zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej).
 • po przejściu czynności administracyjnych dzieci zaprowadzane są do szatni, przebierają się w stroje sportowe, mają ze sobą wodę i buty na zmianę,
 • rodzic opuszcza teren hali.

  Dzieci po odbyciu I części próby sprawności fizycznej przenoszą się na obiekty zewnętrzne (pod balon), gdzie odbędzie się II część próby.

  Po drugiej części egzaminu dzieci odprowadzane są do szatni, a następnie do rodziców, którzy o umówionej godzinie oczekują na placu przed halą.  

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY 1 SPORTOWEJ

UWAGA!

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 12 marca 2022r. o godz. 10.00 na hali sportowej SP 204.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone m.in. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

 

UWAGA!!! Próba wytrzymałości odbywa się na dystansie 300m!!! (a nie jak wskazano w filmie na dystansie 200m)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1 marca (od godz. 13.00) – 9 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 1 do 9 marca 2022 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym – najpóźniej do 9 marca (do godz. 16.00).

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

12 marca godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Ważne

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

15 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

21 kwietnia (godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

21 kwietnia (od godz. 13.00) – 27 kwietnia (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

29 kwietnia  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

 

ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ:

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 3. uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 5. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria,
  o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Data dodania: 2022-02-08 21:10:36
Data edycji: 2022-03-10 14:17:52
Ilość wyświetleń: 682
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook