Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasady kształcenia zdalnego

Organizacja nauczania zdalnego


w klasach 1-3 (w skrócie)
1. Sposoby komunikowania się z Rodzicem:
- poprzez e-dziennik Librus – konto rodzica/opiekuna –obligatoryjna dla obu stron;
- telefonicznie z rodzicami/opiekunami;
- poprzez pocztę elektroniczną rodziców/opiekunów;
- wybrane inne z rekomendowanych form.
2. W terminarzu nauczyciele zapisują temat, a w wiadomościach przesyłają szczegóły zadania.
3. Wychowawca jest zobowiązany do codziennego wysyłania tematu lekcji zgodnie z podręcznikiem oraz numerów stron z podręcznika i ćwiczeń do realizacji po skończonych zajęciach online. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania rodziców o możliwych sposobach, formach i terminie ich realizacji przez dziecko w domu.
4. Wychowawca może przesyłać także linki do portali edukacyjnych, filmów, lekcji edukacyjnych.
5. Lekcje online odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams i będą zaplanowane w Terminarzu. Uczniowie łączą się poprzez Terminarz. Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem lekcyjnym i trwać będą po 20-30-45 minut. (łącznie w ciągu dnia 120 minut w tym j. angielski (2 razy) i religia (1 raz) na stałych lekcjach).
6. Realizacja podstawy programowej nie opiera się wyłącznie na zadaniach on-line. Uczniowie korzystają również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
7. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w jej wykonanie.
8. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany skontaktować się z rodzicami w tej sprawie.

 

Organizacja nauczania zdalnego


w klasach 4-8  (w skrócie)

 1. Uczniowie/rodzice porozumiewają się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej, komunikatora podanego przez nauczyciela.
  2. Wszystkich obowiązuje plan lekcji zgodny z Librusem.
  3. TERMINARZ w Librusie jest podstawowym źródłem realizacji nauczania dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W terminarzu nauczyciele zapisują:
  - lekcja online. W czasie lekcji online nauczyciel prowadzi lekcje za mocą Teamsów i w tym czasie zadaje też prace domowe z terminem i sposobem wykonania.
  - lub temat lekcji zgodnie z planem zajęć i termin, do kiedy praca powinna być zrobiona. W przypadku, kiedy lekcja nie jest prowadzona online.
  4. W wiadomości do rodziców i uczniów, nauczyciel informuje o szczegółach wykonania zadania, w przypadku gdyby lekcja nie odbyła się online. Nauczyciel zawsze udzieli pomocy i wskazówek, jeżeli uczeń się do niego zwróci.
  5. Nauczyciele będą realizowali lekcje online w MS Teamsach. W tym celu uczniowie łączą się z nauczycielem z zaplanowanego spotkania w kalendarzu. Lekcje rozpoczynać się będą wg szkolnych dzwonków. Czas lekcji wyznacza nauczyciel i dopasowany będzie do specyfiki przedmiotu. W tym czasie nauczyciel będzie do dyspozycji uczniów danej klasy.
  Uczeń na lekcji online ma obowiązek mieć włączoną kamerkę, mikrofon i głośniki. Nauczyciel w czasie lekcji online sprawdza obecność i odnotowuje w dzienniku Librus.
  (Uczniowie w lokalizacji Cyklamenów do poniedziałku będą przypisani do odpowiednich zespołów w MS Teams)
  7. Jeżeli nie będzie lekcji online nauczyciel będzie wysyłał prace w porze swojej lekcji.
  8. Postępy uczniów w nauce są monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie zajęć on-line i zadań/prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
  9. Kierując się specyfiką przedmiotu ocenie podlegać będą:
  - zadania do wykonania, notatki, karty pracy;
  - wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne;
  - projekty;
  - zadania wysłane za pomocą programu Office 365
  - prace plastyczne, prezentacje;
  - zadania dodatkowe- nieobowiązkowe;
  -inicjatywa dzieci w zakresie aktywności ruchowej
  10. Uczniowie z SPE oceniani są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego i opinii psychologiczno-pedagogicznych.
  11. Zajęcia ze specjalistami będą uzgadniane indywidualnie z rodzicami.
  12. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany skontaktować się z rodzicami w tej sprawie.
Data dodania: 2020-11-08 20:16:06
Data edycji: 2021-12-29 15:29:28
Ilość wyświetleń: 4569
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook