Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady kształcenia zdalnego

Organizacja nauczania zdalnego


w klasach 1-3 (w skrócie)
1. Sposoby komunikowania się z Rodzicem:
- poprzez e-dziennik Librus – konto rodzica/opiekuna –obligatoryjna dla obu stron;
- telefonicznie z rodzicami/opiekunami;
- poprzez pocztę elektroniczną rodziców/opiekunów;
- wybrane inne z rekomendowanych form.
2. W terminarzu nauczyciele zapisują temat, a w wiadomościach przesyłają szczegóły zadania.
3. Wychowawca jest zobowiązany do codziennego wysyłania tematu lekcji zgodnie z podręcznikiem oraz numerów stron z podręcznika i ćwiczeń do realizacji po skończonych zajęciach online. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania rodziców o możliwych sposobach, formach i terminie ich realizacji przez dziecko w domu.
4. Wychowawca może przesyłać także linki do portali edukacyjnych, filmów, lekcji edukacyjnych.
5. Lekcje online odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams i będą zaplanowane w Terminarzu. Uczniowie łączą się poprzez Terminarz. Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem lekcyjnym i trwać będą po 20-30-45 minut. (łącznie w ciągu dnia 120 minut w tym j. angielski (2 razy) i religia (1 raz) na stałych lekcjach).
6. Realizacja podstawy programowej nie opiera się wyłącznie na zadaniach on-line. Uczniowie korzystają również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
7. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w jej wykonanie.
8. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany skontaktować się z rodzicami w tej sprawie.

 

Organizacja nauczania zdalnego


w klasach 4-8  (w skrócie)

 1. Uczniowie/rodzice porozumiewają się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej, komunikatora podanego przez nauczyciela.
  2. Wszystkich obowiązuje plan lekcji zgodny z Librusem.
  3. TERMINARZ w Librusie jest podstawowym źródłem realizacji nauczania dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W terminarzu nauczyciele zapisują:
  - lekcja online. W czasie lekcji online nauczyciel prowadzi lekcje za mocą Teamsów i w tym czasie zadaje też prace domowe z terminem i sposobem wykonania.
  - lub temat lekcji zgodnie z planem zajęć i termin, do kiedy praca powinna być zrobiona. W przypadku, kiedy lekcja nie jest prowadzona online.
  4. W wiadomości do rodziców i uczniów, nauczyciel informuje o szczegółach wykonania zadania, w przypadku gdyby lekcja nie odbyła się online. Nauczyciel zawsze udzieli pomocy i wskazówek, jeżeli uczeń się do niego zwróci.
  5. Nauczyciele będą realizowali lekcje online w MS Teamsach. W tym celu uczniowie łączą się z nauczycielem z zaplanowanego spotkania w kalendarzu. Lekcje rozpoczynać się będą wg szkolnych dzwonków. Czas lekcji wyznacza nauczyciel i dopasowany będzie do specyfiki przedmiotu. W tym czasie nauczyciel będzie do dyspozycji uczniów danej klasy.
  Uczeń na lekcji online ma obowiązek mieć włączoną kamerkę, mikrofon i głośniki. Nauczyciel w czasie lekcji online sprawdza obecność i odnotowuje w dzienniku Librus.
  (Uczniowie w lokalizacji Cyklamenów do poniedziałku będą przypisani do odpowiednich zespołów w MS Teams)
  7. Jeżeli nie będzie lekcji online nauczyciel będzie wysyłał prace w porze swojej lekcji.
  8. Postępy uczniów w nauce są monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie zajęć on-line i zadań/prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną.
  9. Kierując się specyfiką przedmiotu ocenie podlegać będą:
  - zadania do wykonania, notatki, karty pracy;
  - wypracowania lub dłuższe wypowiedzi pisemne;
  - projekty;
  - zadania wysłane za pomocą programu Office 365
  - prace plastyczne, prezentacje;
  - zadania dodatkowe- nieobowiązkowe;
  -inicjatywa dzieci w zakresie aktywności ruchowej
  10. Uczniowie z SPE oceniani są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniach o potrzebie nauczania indywidualnego i opinii psychologiczno-pedagogicznych.
  11. Zajęcia ze specjalistami będą uzgadniane indywidualnie z rodzicami.
  12. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany skontaktować się z rodzicami w tej sprawie.
Data dodania: 2020-11-08 20:16:06
Data edycji: 2021-12-29 15:29:28
Ilość wyświetleń: 4955
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej